PORT-ARMĂ

Autorizare pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării conform: ORDIN nr. 1.945 din 9 iunie 2023 :

  1. Documentele necesare în vederea autorizării

a)cerere pentru emiterea autorizaţiei pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor supuse autorizării, pentru una sau mai multe specialităţi aprobate în structura organizatorică, sau, după caz, pentru una sau mai multe specialităţi cu care este înscrisă în Registrul unic al cabinetelor medicale de la nivelul direcţiei de sănătate publică căreia i se adresează;

b)copia documentului de deţinere legală a spaţiului;

c)dovada deţinerii de către unitatea sanitară a asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;

d)copii de pe contractele individuale de muncă sau, după caz, după contractele de prestări servicii, încheiate între unitatea sanitară şi personalul medico-sanitar, pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, conform reglementărilor legale în vigoare;

e)dovada dreptului de liberă practică emisă de organizaţia profesională pentru fiecare angajat medico-sanitar din cadrul cabinetului/cabinetelor pentru care se solicită autorizarea;

f)dovada dotării minime obligatorii a cabinetului/cabinetelor pentru care se solicită autorizarea, conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare;

g)dovada garanţiei, întreţinerii şi verificării tehnice periodice, după caz, a aparaturii cabinetului/cabinetelor din dotarea prevăzută la lit. f).

2. Documentele se depun la: Secretariar DSP Sibiu- etaj 1

3. Termen soluționare: 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţi

4. Tarif: Nu se plătește taxă pentru obținerea autorizației.

AUTO

Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere   auto conform: ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010 privind aprobarea Listei unităţilor de asistenţă medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie

  1. Documentele necesare în vederea autorizării

a)certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, pentru furnizorii organizaţi conform Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de forma lor de înfiinţare şi organizare sau, după caz, actul de înfiinţare sau organizare conform legislaţiei în vigoare;

b)autorizaţia sanitară de funcţionare, conform legii/raport sau proces-verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, după caz;

c)dovada deţinerii unui spaţiu de care dispune în mod legal;

d)dovada achitării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

e)dovada deţinerii asigurării de răspundere civilă în domeniul medical;

f)dovada că are angajat personal medico-sanitar pentru specialităţile medicale pentru care solicită autorizarea, în baza unui contract individual de muncă/contract de prestări servicii;

g)dovada că medicii au drept de liberă practică/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

h)pentru asistenţii medicali, autorizaţie de liberă practică/certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, conform reglementărilor legale în vigoare;

i)dovada că fiecare angajat medico-sanitar deţine asigurare de răspundere civilă în domeniul medical;

j)dovada deţinerii în proprietate a aparaturii din dotare;

k)documente care dovedesc verificarea metrologică, service-ul, întreţinerea şi verificarea tehnică periodică a aparaturii din dotare.

  1. Actele se depun la: Secretariat DSP Sibiu – etaj 1
  2. Termen soluționare: 30 de zile de la data depunerii documentaţiei
  3. Tarif: Nu se plătește taxă pentru obținerea autorizației.

SERVICII DE AMBULANȚĂ PUBLICE/PRIVATE

Autorizație de funcționare conform: ORDIN nr. 1.519 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privaţi de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti şi a serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare (SMURD), precum şi a modelului de autorizaţie emis de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  1. Documentele necesare în vederea autorizării :

a) solicitare de autorizare adresată directorului coordonator al direcţiei de sănătate publică a judeţului/municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia se află sediul furnizorului privat de servicii/ serviciului public, completată conform ANEXEI NR. 1;

b)lista ambulanţelor care urmează să fie utilizate conform ANEXEI NR. 2;

c)lista personalului furnizorului privat de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat/serviciului public, completată conform ANEXEI NR. 3;

d)lista staţiilor, a substaţiilor şi a punctelor de lucru pe care le deţine în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, precum şi în alte judeţe, în cazul serviciilor private, conform ANEXEI NR. 4;

e)documente care confirmă înregistrarea cu activitatea de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport sanitar în registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare/certificat constatator;

f)dovada deţinerii spaţiului şi a tehnicii de intervenţie;

g)autorizaţia sanitară de funcţionare a instituţiei care solicită autorizarea ca furnizor de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi de transport medical asistat şi transport sanitar neasistat. La data depunerii dosarului în vederea autorizării, termenul de expirare al acesteia trebuie să nu fie mai mic de 60 de zile;

h)vechea autorizaţie de funcţionare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti.

2. Actele se depun la: Secretariat DSP Sibiu – etaj 1

3. Termen soluționare: 30 de zile de la depunerea documentaţiei

4. Tarif: Nu se plătește taxă pentru obținerea autorizației

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

Autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu în baza declarației pe proprie răspundere conform: ORDIN nr. 2.520 din 29 august 2022 pentru aprobarea Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu

  1. Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:

a)cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

b)declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;

c)statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;

d)documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz; încheiere/hotărâre judecătorească legalizată cu mențiunea definitivă

e)dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz; dacă e asociație non-profit  Ordonanta 26/2000; nu e cazul la persoane fizice

f)documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă); extras CF;  contract de comodat/închiriere

g)regulamentul de organizare şi funcţionare;

h)organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;

i)documente privind codul fiscal, CF actualizat ORC;  certificat de înregistrare fiscală; CUI; certificate ANAF ( CIF/ANAF)

j)lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii); fisă post – conf art.10 lit c)existenţa fişei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competenţelor şi a atribuţiilor;

k)dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);

l)lista dotărilor existente;

m)alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

În cazul autorizaţiei eliberate pentru fizioterapeuţi pentru îngrijiri la domiciliu, aceasta se eliberează cu obligaţia acestora de a prezenta direcţiei de sănătate publică emitente, anual, copia conform cu originalul privind avizul de liberă practică, emis de către organizaţia profesională

  1. Actele se depun la: Secretariat DSP Sibiu – etaj 1
  1. Termen soluționare: 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei
  1. Tarif: Nu se plătește taxă pentru obținerea autorizației.

Furnizori servicii ingrijiri la domiciliu :