PROGRAME NATIONALE

Programele naţionale sunt un ansamblu organizat de activităţi şi servicii, instituite prin lege în scopul prevenirii şi tratării unor boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei şi, în unele cazuri (SIDA, TBC), cu risc epidemiologic crescut.

În anii 2017 şi 2018, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, se derulează următoarele programe de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii:

      PN I PROGRAMELE NAŢIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE           

          PN II PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE  VIAŢĂ ŞI MUNCĂ                                                                                                                                                                                                                  

          PN IV PROGRAME NAȚIONALE DE BOLI NETRANSMISIBILE

            PN V PROGRAMUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII ȘI EDUCAȚIE                      PENTRU SĂNĂTATE.

      PN VI PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII ȘI COPILULUI

Programele naţionale de sănătate publică prezentate mai sus sunt derulate de către Ministerul Sănătăţii. Resursele financiare pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate publică menţionate provin de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte surse, inclusiv din donaţii şi sponsorizări, în condiţiile legii.

Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor naţionale de sănătate publică la nivel naţional se realizează de către Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate în mod direct sau prin intermediul unităţilor naţionale/regionale de asistenţă tehnică şi management ale programelor naţionale de sănătate publică.

ATRIBUȚII D.S.P.

În vederea implementării programelor naţionale de sănătate publică, direcţiile de sănătate publică, au următoarele atribuţii:

a) încheie contracte pentru implementarea programelor naţionale de sănătate publică; monitorizează derularea acestora şi asigură decontarea bunurilor şi serviciilor contractate şi realizate, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite bugetare realizată de Ministerul Sănătăţii;

b) monitorizează modul de implementare al programelor naţionale de sănătate publică;

c) centralizează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate publică raportaţi de unităţile de specialitate;

d) transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management, trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual, sau după caz, Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, indicatorii prevăzuţi în cadrul programelor naţionale de sănătate publică; indicatorii centralizaţi în cadrul subprogramului naţional de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin se vor transmite şi Unităţii de asistenţă tehnică şi management a Institutului Naţional de Sănătate Publică Bucureşti;

e) monitorizează consumul de medicamente sau materiale sanitare, precum şi stocurile proprii şi cele raportate de unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică; transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management lunar, cumulat de la începutul anului, situaţia centralizată a stocurilor valorice, în termen de 5 zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, conform machetei de raportare prevăzută în norme tehnice; trimestrial, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei de raportare, situaţia centralizată a stocurilor va fi însoţită de balanţa de stocuri cantitativ-valorică după preţ întocmită şi raportată de fiecare unitate de specialitate care implementează programele/subprogramele naţionale de sănătate publică, conform machetei de raportare prevăzută în normele tehnice;

f) verifică organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe bază de cod numeric personal de către unităţile de specialitate care implementează programe naţionale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

g) întocmesc un raport de activitate centralizat trimestrial, respectiv anual, pe baza rapoartelor de activitate transmise de coordonatorii din unităţile de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate publică;

h) transmit unităţii de asistenţă tehnică şi management, sau după caz Agenţiei naţionale pentru programe de sănătate, în termen de 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, raportul de activitate; raportul de activitate centralizat cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentele norme, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică; în cazul Subprogramului naţional de screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, raportul de activitate se transmite Institutului Naţional de Sănătate Publică;

i) transmit unităţilor de asistenţă tehnică şi management, până la data de 15 iulie a anului curent, fundamentarea necesarului de resurse pentru anul următor;

j) realizează publicarea pe site-ul propriu a bugetului alocat pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare, programe/subprogram şi unităţi sanitare care le implementează, în termen de maximum 10 zile de la comunicarea acestuia de către Agenţia naţională pentru programe de sănătate; verifică publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate care derulează programele naţionale de sănătate a bugetelor alocate detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică;

k) realizează publicarea pe site-ul propriu a execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, detaliat pe surse de finanţare, titluri bugetare, programe/subprograme şi unităţi sanitare care le implementează, în termen de maximum 20 zile după realizarea deschiderilor de credite; verifică publicarea pe site-ul unităţilor de specialitatea execuţiei înregistrate pentru derularea programelor naţionale de sănătate publică, detaliat pe surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică.