Avize și autorizări

Atribuţii generale:
 
 • verificarea, înregistrarea documentelor necesare pentru
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare
  • certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • asistenţă de specialitate de sănătate publică
 • redactarea şi eliberarea autorizaţiilor şi a notificărilor
 • de asemenea, se înregistrează: cereri de audienţă, reclamaţii, sesizări, solicitări inscrieri în Registrul Unic al Cabinetelor, cereri înscriere rezidenţiat, cereri examene igienă, cereri notificări privind accesare fonduri europene prin PNDR – AFIR
Programul cu publicul:
 • primiri (şi eliberari) documente: Luni – Joi: 8:30 – 12:00; Vineri: 8:30 – 11:00
 • eliberări documente: Luni – Joi : 8:30-14:00 ; Vineri : 8:30-12:00
Acte necesare:
 • Autorizaţia sanitară în baza Declaraţiei pe Propria Răspundere
  • cerere tip
  • declaraţia tip referitoare la condiţiile igienico-sanitare (semnată de manager/ administrator/ titular activitate)
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
 • Autorizaţia sanitară în baza Referatului de Evaluare
  • cerere semnată de titularul activităţii/administrator
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de autorizare sanitară-după caz
 • Certificarea Conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • cerere tip
  • memoriu tehnic
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de certificare
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea “conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termentul de soluţiunare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximum 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă 
 • Asistenţă de Specialitate – pentru proiecte de amplasare, construire, amenajare, modificare a unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei
  • cerere tip
  • certificat de urbanism
  • plan de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate
  • proiectul obiectivului – circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora (după caz)
  • memoriu tehnic
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • chitanţa de plată a tarifului
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea “conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termenul de soluţionare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximul 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă

Ministerul Sănătăţii – MS
Ordinul nr. 458/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor
de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare,
amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
În vigoare de la 22 februarie 2023
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 150 din 22 februarie 2023. Formă aplicabilă la zi, 23
februarie 2023.
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică şi programe de sănătate nr. AR 3.255
din 2023,
având în vedere prevederile titlului I art. 6 lit. b) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
 Asistenţa de specialitate de sănătate publică este obligatorie pentru proiectele noi şi proiectele
de modernizare/extindere pentru sisteme de alimentare cu apă, în faza de studiu de fezabilitate, fie
că sunt proiecte individuale, fie că fac parte dintr-un proiect integrat apă-canal.”
2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Adriana Pistol,
secretar de stat
Bucureşti, 17 februarie 2023.
Nr. 458.
ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009)

Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară. 

 • 400 lei – tarif asistenţă de specialitate şi certificarea conformităţii
 • 500 lei – tarif autorizare sanitară în baza referatului de evaluare
 • 400 lei – tarif viză anuală
 • 150 lei – tarif suplimentar pentru rezolvare în regim de urgenţă (maximum 5 zile lucrătoare)
 • NOTĂ:
  Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

Pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014-2020, se vor respecta prevederile Protocolului de colaborare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Ministerul Sănătăţii.