Avize și autorizări

Atribuţii generale: 

 • verificarea, înregistrarea documentelor necesare pentru
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza declaraţiei pe propria răspundere
  • autorizaţia sanitară de funcţionare în baza referatului de evaluare
  • certificarea conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • asistenţă de specialitate de sănătate publică
 • redactarea şi eliberarea autorizaţiilor şi a notificărilor
 • de asemenea, se înregistrează: cereri de audienţă, reclamaţii, sesizări, solicitări inscrieri în Registrul Unic al Cabinetelor, cereri înscriere rezidenţiat, cereri examene igienă, cereri notificări privind accesare fonduri europene prin PNDR – AFIR

Programul cu publicul:

 • primiri (şi eliberari) documente: Luni – Joi: 8:30 – 12:00; Vineri: 8:30 – 11:00
 • eliberări documente: Luni – Joi: 08 – 14:00; Vineri : 08:00 – 13:00

Acte necesare:

 • Autorizaţia sanitară în baza Declaraţiei pe Propria Răspundere
  • cerere tip
  • declaraţia tip referitoare la condiţiile igienico-sanitare (semnată de manager/ administrator/ titular activitate)
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
 • Autorizaţia sanitară în baza Referatului de Evaluare
  • cerere semnată de titularul activităţii/administrator
  • memoriu tehnic
  • planul de situaţie cu încadrarea în zonă
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • în funcţie de specificul activităţii se pot solicita şi alte documente care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale incidente domeniului
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de autorizare sanitară-după caz
 • Certificarea Conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică
  • cerere tip
  • memoriu tehnic
  • schiţe cu detalii de structură funcţională şi dotări specifice profilului de activitate
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • acte doveditoare privind deţinerea legală a spaţiului
  • chitanţa de plată a tarifului de certificare
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea “conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termentul de soluţiunare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximum 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă 
 • Asistenţă de Specialitate – pentru proiecte de amplasare, construire, amenajare, modificare a unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei
  • cerere tip
  • certificat de urbanism
  • plan de amplasare în zonă, cu menţionarea vecinătăţilor imediate
  • proiectul obiectivului – circuitele funcţionale, destinaţia spaţiilor şi suprafeţele acestora (după caz)
  • memoriu tehnic
  • actul de înfiinţare al solicitantului
  • chitanţa de plată a tarifului
  • documentele vor fi depuse în original sau în copie, cu menţiunea “conform cu originalul” şi vor fi semnate şi ştampilate de către solicitant
  • termenul de soluţionare:
   • 5 – 20 zile lucrătoare de la data înregistrării
   • maximul 5 zile lucrătoare în regim de urgenţă

Taxe conform Ord.MS 1030/2009 modificat prin ordinul nr. 458/2023:

pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 22 februarie 2023Văzând Referatul de aprobare al Direcției de sănătate publică și programe de sănătate nr. AR 3.255 din 2023,având în vedere prevederile titlului I art. 6 lit. b) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Asistența de specialitate de sănătate publică este obligatorie pentru proiectele noi și proiectele de modernizare/extindere pentru sisteme de alimentare cu apă, în faza de studiu de fezabilitate, fie că sunt proiecte individuale, fie că fac parte dintr-un proiect integrat apă-canal.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătății,
Adriana Pistol,
secretar de stat
București, 17 februarie 2023.Nr. 458.ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009)
LISTA
cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitară Tariful (lei)
1. Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 500
2. Certificarea conformității 400
3. Asistență de specialitate de sănătate publică 400
4. Tarif suplimentar pentru rezolvarea în regim de urgență 150
5. Acordare viză anuală 400

NOTĂ:Tarifele nu includ contravaloarea investigațiilor necesare evaluării riscului asupra sănătății populației.

Pentru proiectele depuse în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) pentru perioada 2014-2020, se vor respecta prevederile Protocolului de colaborare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Ministerul Sănătăţii.