LISTA din 14 iunie 2023documentelor necesare pentru eliberarea autorizațiilor de liberă practică pentru personalul autorizat de Ministerul Sănătății, altul decât medicii și asistenții medicali, să exercite în mod independent servicii publice conexe actului medical

EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 574 din 26 iunie 2023Notă
Aprobată prin ORDINUL nr. 1.992 din 14 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 26 iunie 2023.

Capitolul I Dispoziții generale.

Articolul 1

(1) Pentru exercitarea în România a serviciilor publice conexe actului medical: tehnică dentară; biologie, biochimie și chimie; fizică medicală; fizioterapie; psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie, psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și psihopedagogie specială; logopedie; sociologie; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă, terapie vocală, audiologie; nutriție și dietetică este necesară emiterea autorizațiilor de liberă practică pentru desfășurarea serviciilor publice conexe actului medical de către Ministerul Sănătății.

(2) Cererea însoțită de documentația necesară pentru emiterea autorizației de liberă practică se depune la direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București în a cărei arie de competență se desfășoară sau urmează să se desfășoare serviciile publice conexe actului medical.

(3) Direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, analizează documentația atașată acesteia și emite un referat de evaluare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8 la ordin.

(4) Referatul de evaluare prevăzut la alin. (3), semnat de persoana responsabilă de evaluarea documentației și de către directorul executiv al direcției de sănătate publică județene/a municipiului București și cererea de emitere a autorizației de liberă practică, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 5 la ordin, însoțită de documentația atașată, se transmit electronic Ministerului Sănătății.

(5) În termen de 25 de zile lucrătoare de la înregistrarea la nivelul Ministerului Sănătății a documentației prevăzute la alin. (4), structura de specialitate din cadrul acestuia emite autorizația de liberă practică pe care o va transmite, prin poștă, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București.

(6) Autorizația de liberă practică se eliberează în trei exemplare, din care un exemplar se păstrează la nivelul Ministerului Sănătății de către structura emitentă, un exemplar se atașează documentației depuse la nivelul direcției de sănătate publică județene/a municipiului București unde această documentație se arhivează, iar un exemplar se predă, pe bază de semnătură, solicitantului.

(7) În cazul în care din referatul de evaluare rezultă că solicitantul nu îndeplinește condițiile de eliberare a autorizației de liberă practică, în termenul prevăzut la alin. (5), Ministerul Sănătății notifică în acest sens direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București care a înaintat referatul.

(8) În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea notificării prevăzute la alin. (7), direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București va comunica solicitantului, în scris, rezoluția consemnată în notificarea Ministerului Sănătății.

(9) În situația în care persoana care solicită avizul de liberă practică își desfășoară activitatea în aria de competență a mai multor direcții de sănătate publică, solicitarea de emitere a autorizației de liberă practică se poate depune la nivelul oricărei direcții de sănătate publică sau a municipiului București în a cărei arie de competență desfășoară sau urmează să desfășoare servicii publice conexe actului medical.

(10) Autorizația de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății este valabilă pe întreg teritoriul țării.

Articolul 2

Prin excepție de la prevederile art. 1, organizațiile profesionale legal constituite, cu competență în emiterea documentelor care atestă pregătirea profesională și dreptul de liberă practică pentru membrii organizației, emit autorizații de liberă practică pentru membrii proprii care desfășoară servicii publice conexe actului medical incluse în statutul și competențele organizației.

Articolul 3

Autorizația de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, emisă conform art. 1, se avizează anual de către direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București la nivelul căreia a fost depusă solicitarea de emitere a autorizației de liberă practică.

Articolul 4

Emiterea autorizației de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.