ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A GRADELOR PROFESIONALE PENTRU FIZIOTERAPEUŢI PENTRU ANUL 2022

Anexa-anunt

Colegiul Fizioterapeuților din România (CFZRO) organizează examenul pentru obţinerea gradului specialist, respectiv principal pentru anul 2022, conform prevederilor din Metodologia-Cadru din 2022 de organizare şi desfăşurare a examenului de obţinere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuţi, aprobată prin Ordinul ministrului sănătății nr. 3931/2022, publicat în M. Of. nr. 9 din 5 ianuarie 2023 („Metodologia-Cadru”).

 

 1. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII
 2. cererea de înscriere, cu datele de contact, conform anexei nr. 3 la Metodologia-Cadru;
 3. declaraţie privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către CFZRO, conform notei de informare ce se regăseşte pe site-ul oficial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România (https://colegiulfizioterapeutilor.ro) şi la punctele de lucru ale colegiilor teritoriale;
 4. copia actului de identitate în termen de valabilitate;
 5. copia diplomei de licenţă. La înscriere candidatul prezintă actele de studii în original, urmând ca persoana care primeşte documentele să certifice „în conformitate cu originalul” pe copiile de pe actele de studii aflate la dosar;
 6. copia diplomei obţinute în străinătate însoţită de traducerea legalizată în limba română şi de copia documentului de recunoaştere/echivalare a calificării în România, în cazul candidatului cu formare profesională efectuată în străinătate și recunoscută în România în condițiile legii;
 7. adeverinţă eliberată de angajator ori acte doveditoare, după caz, din care să reiasă experienţa profesională necesară prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. b) din Metodologia-Cadru, anume:
 • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de kinetoterapeut sau profesor cultură fizică medicală;
 • 4 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul specialist al profesiei de fiziokinetoterapeut;
 • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fiziokinetoterapeut;
 • 5 ani vechime în specialitate până la data susţinerii examenului, pentru promovarea profesională în gradul principal al profesiei de fizioterapeut.

! Prin experienţă profesională se înţelege exercitarea efectivă a activităţilor profesionale, cu respectarea condiţiilor de exercitare prevăzute de lege pentru funcţia în cauză.

 1. copia actelor de schimbare a numelui, după caz;
 2. dovada plăţii taxei de participare la examen.

 

Candidaţii care au desfăşurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare, şi certificatul de voluntariat emis de către organizaţiile gazdă, încheiat conform art. 10 alin. (4) din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; vechimea acumulată în perioada de voluntariat se calculează în funcţie de timpul efectiv de lucru prestat.

În situaţia în care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată şi traducere legalizată, documente emise de autoritatea competentă sau angajatorul din statul în cauză, din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă şi legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.

 

Pe coperta dosarului de înscriere se trec: numele şi prenumele candidatului cu iniţiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al candidatului.

 

 1. DATA DE DESFĂȘURARE A EXAMENULUI
 • 05.2023 – pentru toate specialitățile și toate funcțiile

 

III. ÎNSCRIERILE LA EXAMEN SE FAC ÎN PERIOADA 29.03 – 12.04.2023, pentru toate specialitățile, la sediile colegiilor teritoriale.

 1. CUANTUMUL TAXEI DE PARTICIPARE LA EXAMEN ESTE DE 250 LEI/ PARTICIPANT
 2. TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA

TEMATICĂ

 1. Anatomie funcțională și topografică;
 2. Mijloacele fizioterapiei (exercițiul fizic terapeutic, electroterapie);
 3. Fizioterapia în ortopedie-traumatologie, reumatologie;
 4. Fizioterapia în neurologie, neurochirurgie;
 5. Fizioterapia în pediatrie;
 6. Fizioterapia în afecțiuni cardio-respiratorii, uro-genitale, geriatric-paliative;
 7. Evaluare neuromioartrokinetică.

BIBLIOGRAFIE

 1. Antonescu M. Dinu, Patologia aparatului locomotor. Volumul II, Editura Medicală, 2008, București;
 2. Căciulan Elena, Stanca Daniela, Paralizie cerebrală infantilă. Infirmitate motorie cerebrală – Evaluare și kinetoterapie, Editura Moroșan, 2011, București;
 3. Daia Cristina, Examen local în recuperare. Ediția a II-a, revizuită, Editura Universitară, 2022, București;
 4. Dinu M. Antonescu, Patologia aparatului locomotor. Volumul II, Editura Medicală, 2008, București;
 5. Drăgan Constantin Florin, Pădure Liliana, Metodologie și tehnici de kinetoterapie, Editura Național, 2014, București.

 

Metodologia-Cadru poate fi consultată prin accesarea următorului link: https://colegiulfizioterapeutilor.ro/wp-content/uploads/2023/01/sintact-metodologie-cadru-din-2022-de-organizare-1.pdf

*Anunțul va fi actualizat curând cu privire la contul în care se va achita taxa de participare; locul exact (adresa) unde se vor depune dosarele în funcție de colegiul teritorial la care membrul este arondat și programul de depunere; locul unde se va desfășura examenul, în funcție de colegiul teritorial organizator etc.

Pentru alte informații și pentru a fi la curent cu actualizările anunțului, vă rugăm să urmăriți canalele oficiale de comunicare ale CFZRO, ale Ministerului Sănătății și ale direcțiilor de sănătate publică sau puteți adresa întrebările dvs la adresa de e-mail juridic@cfizio.ro.

Articole recomandate