Concurs promovare functie publica de conducere – 1 post sef birou RUNOS:

Sef birou

 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU

 

Organizează  concurs  promovare  functie  publica  de  conducere – 1 post sef birou RUNOS:

Conditii specifice de participare la concurs:

 • să fie numiti în funcție publică de   clasa I,
 • să îndeplinească  condițiile  minime  de vechime  în  specialitatea  studiilor prevăzute la art. 468 alin (2), minim 5 ani vechime  în  specialitatea  studiilor  necesare exercitării  funcției publice   de conducere  de  șef birou,
 • să îndeplinească  condițiile  de  studii, precum și condițiile specifice necesare  ocupării  funcției  publice,
 • să fie absolvenți cu studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau  echivalentă  în  științe economice,
 • să fie absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, minimum 5 ani,
 • Să nu aibă o sanctiune disciplinara  neradiată  în  condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Sibiu, mun. Sibiu, str Gheorghe Bariţiu, nr. 3, în zilele de 14.03.2022 (proba scrisă) şi 16.03.2022(interviul), începând cu ora 09.00. Dosarele se depun la aceeaşi adresă, Biroul RUNOS, din 7 februarie 2022 până la data de  28 februarie 2022.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 

 1. Cerere de înscriere la concurs(formular tip de inscriere prevazut,   anexa 3 – se completează după verificarea documentelor);
 2. Curriculum Vitae.
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copie acte studii:

                . copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea  unor specializari, conform precizarilor mai sus mentionate,

 1. Copie Carnet de muncă sau, după caz, Adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
 2. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
 3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
 4. Certificat de integritate comportamentala

Informaţii suplimentare la Biroul RUNOS, Camera 2, telefon 0369-801811, E-mail: runos@dspsibiu.ro .

DIRECŢIUNEA

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICA

 

 1. Constituția României, republicată
 2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, titlul I și II ale părții a VI-a
 3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 5. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, titlurile I, II, III, IV, V, VII, XII, XIII, XV
 6. Ordinul ministrului sănătății nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 8. Legea-cadru 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice
 9. Hotărârea de Guvern 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 10. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superiore a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fondurile publice
 11. Hotărârea de Guvern 153 din 29 martie 2018, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în <LLNK 12017 153 12 211   0 40>anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”
 12. Hotărârea de Guvern 917 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea <LLNK 12017     0120 3:1   0 20>Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Administraţie” din administraţia publică centrală
 13. Ordinul ministrului sănătății nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef secție, șef laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
 14. Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind orgnizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare
 15. Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare
 16. Ordinul ministrului sănătății 833/4.446/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la <LLNK 12007 1141 52GF:1   0113>Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
 17. Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare

Articole recomandate