Anunț organizare concurs pentru un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. M.S. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management în cadrul Compartimentului de Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;

b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;

c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;

h) chitanță de plată a taxei de concurs;

i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;

j) certificat de integritate comportamentală, în confomitate cu prevederile Legii nr. 18/2019, în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului în „Viața medicală” Nr. 16/ 23 aprilie 2021 , iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0369.801.811.

Articole recomandate